Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 1—

Chương 1
NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

 

Con đường sáng
Li Chúa Giêsu: “Ai theo Ta, người y không đi trong đường ti”.[1] Li y, Chúa dùng để khuyên nhta bt chước tính hnh và hành vi Chúa, nếu ta mun được
sáng th
t và thoát ly mi ti tăm trong tâm hn.
Bài h
c chính ca ta slà suy gm vtính hnh Chúa Kitô vy.


Tinh thn Chúa
Hc thuyết Chúa Kitô tri vượt trên hc thuyết các thánh. Ai thu nhp được tinh thn Chúa
Giêsu, ng
ười y gp được lương thc giu n trong đó.
S
dĩ nhiu người nghe ging Phúc Âm luôn mà vn không xúc động, là vì hkhông có tinh thn
Chúa Kitô.
Mu
n hiu tvà nếm ththi vca li Chúa, cn phi tp sng đời sng ca Chúa.


Cái thông gii ca thế tc
Lý lun cao kvChúa Ba Ngôi có ích chi, mt khi lòng đầy kiêu hãnh. Bn li vì đó mà mt
lòng chính Chúa Ba Ngôi.
Không ph
i clý lun cao mà nên được người lành người thánh, trái li chđời sng đạo đức
m
i làm nên được bn thiết ca Chúa!
Thà bi
ết sám hi còn hơn biết gii thích nghĩa sám hi là gì.
Thu
c lòng toàn pho Thánh Kinh và danh ngôn các triết gia, mà không có đức ái và ân nghĩa
Chúa: t
t ccái đó có ăn thua gì!
“Phù hoa n
i tiếp Phù hoa,
“C
a đời hết thy chlà Phù hoa” [2] trkính ái và phng thmt Chúa.
Khôn ngoan nht là người biết cài đạp thế tc để tìm đến nước tri.

 

Ca đời ca chóng qua
Không gì phù phiếm bng tích góp cho nhiu ca mau qua và để hết lòng trí vào đó!
Không gì phù phi
ếm bng ham hdanh vng và ưa tìm ăn trên ngi trc!
Không có gì phù phi
ếm bng bê tha nhc dc và đam mê nhng cái rút cc chlàm cho mình
ph
i nghiêm pht!
Không gì phù phi
ếm bng thích sng lâu mà không cgng sng cho thánh thin!
Không gì phù phi
ếm bng chỉ để tâm đến ca hin ti mà không màng gì ca tương lai!
Không gì phù phi
ếm bng chmi miết đui theo ca mau qua mà không màng đến cái slàm
cho mình
được vui sướng bt dit!

 

Ca vô hình
Hãy tâm nim luôn li này ca Đấng Khôn ngoan: “Mt không bao gixem no, tai không bao
gi
nghe tha”.3
Bn hãy cgng gilòng khi quyến luyến ca hu hình và hãy chuyên lo tìm ca vô hình.
Ai s
ng theo nhc dc, người y làm nhlương tâm mình và mt ơn Chúa.


SUY NIM

Con người sng ở đời chcó mt vic ti cn là lo phn ri… nhưng không có phn ri ngoài
Chúa Giêsu.
Tin t
ưởng li Chúa, tùng phc hun lnh Chúa, bt chước các nhân đức Chúa: đó là cái sng
cao quí nh
t.
Bê tha c
a ci, thú vui, chc quyn, mà lãng quên phn ri, thiết tưởng không còn thphù phiếm
nào nguy h
i bng!
Chúa Giêsu! ích gì cho con, n
ếu con chtìm biết nhng mu nhim ln lao vbn thân Chúa mà
không l
i dng được công nghip và ân nghĩa Chúa, không biết cái sng ca Chúa và thc hành
các nhân
đức Chúa!
Ích gì cho con, nếu con chnhm mt đui theo cái phù phiếm mà không chuyên lo phn ri con!
Xin giúp con nh
n định rõ và cương quyết sng theo gương lành Chúa.

——-

[1] Gioan VIII, 12
[2] Eccl 1, 2
[3] Eccl 1, 8

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR

Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …