Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười ba (13): CHỐNG VỚI CÁM DỖ

Ngày thứ mười ba (13): CHỐNG VỚI CÁM DỖ

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 13 —

TUẦN II, MÙA VỌNG

Chương 13

CHỐNG VỚI CÁM DỖ


Cám d: không ai thoát được
Bao lâu còn sng ở đời, ta còn phi chu đau khvà cám d.
Vì th
ế thánh Job nói: “Đời sng con người trên mt đất chlà mt cám dliên l”.
Do
đó, mi người chúng ta phi đề phòng cám d, phi tnh tao cu nguyn để cho qu– hng
t
nh thc và luôn luôn “chy ro khp nơi tìm mi sát hi” – skhông làm gì được ta.
Làm gì có ai hoàn toàn và thánh thi
n đến ni không phi cám dbao gi! Đã thế ta cũng không
tài nào thoát
được.
Nh
ưng cám d– du nng ngay gt my – thường li rt li vì nó giúp ta tkhiêm, nó luyn
l
c và cho ta nhng bài hc quí giá!
H
ết mi thánh nhân đã phi qua nhng ththách, nhng cám dln lao và nhờ đó các Ngài đã
được li rt nhiu.
Còn nh
ng ai không chu ni cơn ththách đã phi loi bvà btiêu dit.
Không mt dòng tu nào thánh thin my, không mt nơi nào khut tch my mà ththách và
cám d
không ti được!
Không ai còn s
ng mà thoát hn được cám d, vì bm sinh con người đã có dc vng, mà dc
v
ng chính là mm mng ca cám d.
Cám d
hoc đau khnày chưa qua hn, cám dhoc đau khkhác đã dn dp ti. Lúc nào ta
c
ũng có mt cái gì phi chu đựng vì ta đã mt nhng sng khoái ca tình trng dim phúc sơ
khai.


Cám dcó ththng lướt được
Nhiu người tìm thoát cám d, nhưng li gp ngay cám dnng hơn.
Không ph
i ctrn mà thng ni cám dỗ đâu.Nhưng phi nhn ni và khiêm tn thc mi khut
ph
c được thù địch ca ta.
N
ếu chtránh nhng dp bên ngoài mà không nhcho tuyt căn: Bn skhông tn ti được my.
Cám d
stiến đến dn dp và bn sthy khtâm hơn.
C
ttchng trcho nhn nhc và bn gan – vi ơn Chúa giúp – bn sthng cám ddhơn
là xua nó m
t cách tc ti hn hc.
B
cám d, Bn hãy năng đi bàn hi. Cũng đừng bn gt vi nhng người bcám d: Hãy yên i
h
như bn mun được người yên i.
Nguyên do m
i cám dxu là ti tâm hn nông ni và ít tín nhim vào Chúa.
Nh
ư mt con thuyn không lái bsóng nước lôi cun, con người nhát gan và không giữ điu
quy
ết định luôn luôn bcám dlay chuyn.
“L
a thst” [10] cám dthngười công chính.
Th
ường ta không biết ta có thlàm được nhng gì, nhưng cám dcho ta biết rõ chân giá trca
ta.
Ph
i cn phòng luôn nht là khi cám dmi đến. Đừng mca để đột nhp linh hn. Hãy
ch
n đánh ngay khi nó va ló mt như thế rt dthng nó.

Mt thi sĩ xưa viết:
“Ch
a bnh, cha ngay tmi phát. Để lâu thêm nng tn tin thang”. [11] Cám dkhi đim bng mt tư tưởng đơn sơ, ri mt n tượng rõ rt, lòng vui thích và xúc
động, cui cùng là ưng thun: đó là tt cmt chiến lược quân thù đắc dng, để đột nhp lòng ta,
n
ếu ta không kháng cngay từ đầu.
Ai càng l
ười kháng c, càng chóng yếu nhược và, quân thù càng thêm mnh.


Cám drt có li
Có người phi cám dtàn t, ngay khi mi trli. Có người sau mi phi. Cũng có người phi
ch
u hu sut đời. Có người chphi cám dnh.
Chúa
n định thế, tùy theo khôn ngoan và công bình Chúa, vì Chúa đã biết rõ tình trng ca mi
ng
ười, Chúa đo huân nghip ca mi người và, xếp đặt mi cái, ct mưu phn ri cho nhng
ng
ười Chúa chn.
Vì th
ế, ta không nên ngã lòng, khi phi cám d, mt hãy khn nài Chúa đến giúp ta – trong cơn
th
thách. Vì theo li thánh Phaolô “Chúa sgiúp ơn đủ trong cám dỗ để ta: chu đựng được”.[12] “Vy ta hãy tphú thác trong tay Chúa” [13] trong mt cám dvà, đau khvì: “Chúa scu và
nâng ng
ười thc lòng khiêm nhượng lên”. [14] Chính nhcám dđau kh, mà ta có thbiết được mình đã tn ti được đến đâu. Chính trong
đau khvà cám dmà ta được công ln và, nhân đức chói lòa hơn.
Có ra gì ng
ười chsùng m, và đạo đức, khi không gp khó chu! Nhưng nếu biết nhn nhc và
ch
u đựng đau kh, hscó ctiến cao được lm.
Có ng
ười can trường chu đựng được nhng cám dln, mà ngã thua trong nhng cám dnh
thường ngày.
Chúa
để vy cho hbiết nhờ đấy mà th. Vì mt khi thy mình yếu đui trong nhng cám d
nh, hskhông dám thào trong nhng cám dln.

SUY NIM
Cám dgiúp ta luyn mình cho khi nhng dan díu thm vng ca kiêu ngo, ca tái, vì nó
làm cho ta c
m thy sc nng ca đau kh, làm cho ta ngán nhng tha mãn đời này và giúp ta
tin t
ưởng vào mt Chúa.
Nó còn giúp ta t
hvì, cm thy mình hèn yếu, vì trông thy cái ci gc hư ttrong ta. Nó giúp
ta th
y rõ ta bt lc, trước bt cmt vic lành nào, vì thiếu ơn Chúa, ta không thgimình
kh
i phm ti được.
L
y Chúa, khi bcám d, con cm thy rõ, nguyên sc con chcó thphm ti mt lòng Chúa, vì
lòng con luôn chi
u về điu ác. Nhưng con li biết: Chúa có thgicon khi nhng xô ln tàn t
ca tình dc và, chính Chúa cũng mun giúp con na. Vy không tin con, con chtin trót
Chúa, con sthưa Chúa: Ly Chúa, con đang đứng trên bvc sâu, con giơ tay lên cùng Chúa
và trông c
y Chúa skhông để con chìm mt.

[10] Eccl. XXXI, 31
[11] Ovide
[12] Cor. V, 13
[13] 1 Pet. V, 6
[14] Ps. XXXIII, 19

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …