Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười bảy (17): ĐỜI SỐNG TU TRÌ

Ngày thứ mười bảy (17): ĐỜI SỐNG TU TRÌ

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 17 —

TUẦN III, MÙA VỌNG

Chương 17

ĐỜI SỐNG TU TRÌ

Phi có tinh thn hy sinh
Hãy tp quen thng mình trong mi trường hp, nếu Bn mun sng bình an và hp nht vi
ng
ười khác.
S
ng trong mt nhà dòng, mt vin tu, sng cho thun hòa và trung thành cho đến chết, không
ph
i là chuyn tm thường.
H
nh phúc nhng ai sng trong mt nhà dòng, mà sng thánh thin và chết mt cái chết may
lành!
Mu
n được vng chc và tiến đức, Bn hãy tưởng Bn là mt người lưu lc và, ngcư trên mt
đất.
Mu
n sng mt đời sng tu trì, Bn hãy trnên khdi vì lòng mến Chúa Giêsu Kitô.
Mang áo dòng và c
t tóc đầu, chưa vtt là đã tu; nhưng phi ci thin đời sng và hãm dp tình
d
c: cái đó mi làm nên được thy dòng đích thc.
Ai
đi tìm vt gì ngoài vinh danh Chúa và phn ri linh hn, người y schgp su mun và đau
kh
.
Ai không tr
nên bé mn nht và tùng phc mi người, người y không thsng bình an lâu
được.


Luyn tinh thn hy sinh
Bn đi tu không phi để chhuy, nhưng là để vâng li.
B
n cũng không đi tu để sng an nhàn hay đeo đui theo nhng phù phiếm, nhưng là để chu đau
kh
để làm vic luôn.
trong dòng, người ta bthnhư st bnung trong lò la.
Không ai s
ng trong dòng đến cùng được, nếu không thành tâm thvì lòng mến Chúa.


SUY NIM
Đời sng tu trì, là mt đời sng, ly tinh thn hy sinh,xk, làm phương châm, để đạt cu cánh
toàn h
o ca thánh thin.
Mà hy sinh, x
k, chng qua chlà bn toát lược nghĩa vụ đời sng công giáo. Vì không phi
riêng cho gi
i tu sĩ, nhưng là chung cho mi tng lp mà Chúa phán: “Chúng con hãy nên trn
h
o như Cha chúng con trên tri là Đấng trn ho”.
Để đầy đủ nhim vụ đó, ta phi tkhước mình, để kết cht vi hy sinh cao cca Chúa “Đã
tùng ph
c cho đến chết, và chết trên Thánh giá”.
L
y Chúa, Chúa mun và truyn chúng con phi nên trn ho! Nhưng tsc chúng con, chúng
con không làm
được gì khác, hơn là xúc phm đến Chúa và ttrm luân! Vy xin Chúa đến
giúp chúng con, xin Chúa hành
động trong chúng con. Có Chúa giúp, chúng con slàm được
t
t c.

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …