Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười tám (18): GƯƠNG THÁNH HIẾN

Ngày thứ mười tám (18): GƯƠNG THÁNH HIẾN

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 18 —

TUẦN III, MÙA VỌNG

Chương 18

GƯƠNG THÁNH HIẾN


Đời sng phc tùng
Bn hãy để trước mt gương linh hot ca các Thánh Giáo Ph.
Các Ngài là mô ph
m mt đời sng trn ho và thánh thin. Và bn sthy nhng vic bn làm
ch
ng giá trmy, hay đúng hơn, không giá trgì.
Chà!
Đời sng ta là cái gì sánh vi đời sng các Ngài?
Các thánh nhân và các b
n tâm phúc Chúa Kitô đã phng sChúa, lúc đói cũng như lúc khát, lúc
rét c
ũng như khi phi trn trung, trong hành động cũng như trong lao lc; các Ngài đã thc
khuya d
y sm, đã ăn chay hãm mình, đã đọc kinh nguyn gm st sng và chu ngàn vn nhng
tân toan, nh
c nhã. [15]

Đời sng hy sinh
Ôi! Đếm sao được sngn, cân sao được trng lượng nhng đau khcác thánh Tông đồ, các
thánh T
ử đạo, các thánh Hin tu, các thánh Đồng trinh, và tt cnhng người mun bước theo
l
i Chúa Kitô phi chu!
“Các Ngài
đã coi khinh mng sng mình ở đời này, để li được nó trong đời muôn thu”. [16] Cay nghit và xthân chng nào, đời sng ca các Giáo Phtrên rng vng! Lâu lc và gt gao
ch
ng nào nhng cám dcác Ngài đã tri! Biết my ln các Ngài đã chu quma dn vt!
Nh
ưng cũng can trường và nng nhit biết my, li kinh nguyn các Ngài dâng lên Chúa!
Nghiêm kh
c biết my, nhng cchcác Ngài hãm dp ngũ quan!
Lòng s
t sng, nng nhit tiến đức ca các Ngài mãnh lit chng nào!
Cu
c chiến đấu ca các Ngài để khut phc tà dc nó gt gao chng nào!
Trong s
ch và thng thn chng nào tâm ý ca các Ngài trong vic phng sChúa.
Ngày làm vi
c, đêm thc cu nguyn, và ctrong khi làm vic, lòng trí các Ngài cũng không
ng
t hướng vChúa.


Đời sng khó hèn
Các Ngài li dng được tng phút.
Th
i giphng sChúa, mt gilà giây phút.
Cái khoái s
ng tuyt bc trong lúc nguyn gm làm các Ngài quên cả ăn nuôi xác.
Phú quí, ch
c quyn, danh vng, bn bè thân thiùch, các Ngài tgiã c. Trn tc các Ngài cũng
không thèm.
Các Ngài có dùng c
a gì cn cho được sng cũng là bt đắc dĩ đau lòng khi vì nhu cu phi
cung c
p ca gì cho thân xác.
Nghèo túng c
a đời, các Ngài rt giu ân sng và nhân đức.
Bên ngoài túng thi
ếu mi vt, nhưng tâm hn các Ngài đầy tràn ân sng và an i ca Chúa.

Đời sng khiêm nhượng và nhn nhc
Đời xa các Ngài, nhưng Chúa ngay bên cnh và coi các Ngài như bn tâm phúc.
Các Ngài coi mình nh
ư không và đáng đời khinh r, nhưng li được Chúa qúy trng và cưng như
con nõn.
Luôn luôn nh
t mc khiêm tn, thành tâm tùng phc, con đường các Ngài đi là con đường nhn
nh
c và bác ái. Như thế các Ngài đã được tiến bluôn trong đời sng tinh thn và được va lòng
Chúa.
Nh
ng bc thánh nhân y, Chúa ban để làm mô phm cho gii tu trì. Gương các Ngài phi thúc
đẩy ta tiến bluôn trong đường nhân đức, hơn ngàn vn người khô khan lôi ta li.
Lòng sùng m
Ôi! Lúc Dòng sơ khai, tu sĩ sùng mchng nào! Hcu nguyn st sng chng nào! Hthi đua
ti
ến đức chng nào! Cn cù gilut chng nào! Kính cn và tùng phc hun lnh Btrên chng
nào!
Nh
ng vết tích lưu li cũng còn đủ chng t, các Ngài là nhng bc thánh thin và trn ho, đã
can
đảm chiến đấu và cài đạp trn tc dưới chân.
Trái l
i, ngày nay, mt tu sĩ không li lut và nhn tâm chu đựng nhng đau khca địa v,
c
ũng đã được người ta trm trca tng ri!


Can đảm lên
Ôi! Tính khô khan! Thói thờ ơ vi chc v!
Chà! Sao ta chóng m
t lòng sùng mban đầu thế!
Sao ta chóng n
n chán khô lnh, đến ni cho đời sng là nng nsm thế!
Hy v
ng sao khi nhìn ngm gương thánh hin, bn đừng để tt hn trong bn lòng hăng hái tiến
đức sn có!


SUY NIM
Không gì thúc đẩy ta sng hn hoi bng gương nhng người đã sng hn hoi.
Th
c sgương các Thánh làm cho ta thy rõ nhân đức là cơ th, là đáng yêu và ddàng, nó đã
th
c hin được trong người khác và có khi cũng đã thc hiên được theo cách thc ca ta.
Để đáng được thiên đàng, các Ngài đã phi làm, phi chu, phi btng y cái.
Còn ta, để được thế, ta đã làm được nhng gì? Sao li không làm cái các thánh đã làm, để cũng
được cái các Thánh đã được?
Ngày công phán, Chúa s
cho ta thy, mt mt, đức Tin, lòng đạo ca ta, mt mt: gương nhng
ng
ười đã sng trong mt chc vnhư ta và schcác chng đó mà bo ta: đấy nhng vic
ng
ươi đã làm, ngươi đáng gì?
L
y Chúa, xin đừng xét con cách y. Vì sánh vi đời sng các Thánh, đời sng ca con không đủ
để
cu ri con. Xin Chúa ban cho con ơn biết tn ty vi nghĩa v, thu hiu tinh thn chc bc
con,
để ngày kia, đứng trước nhan Chúa mang theo sthánh thin Chúa, con đáng được Chúa
khoan h
ng dung th.

[15] Cor. XI, 27

[16] Gioan XII, 25

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …