Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười chín (19): CÔNG VIỆC CỦA MỘT TU SĨ

Ngày thứ mười chín (19): CÔNG VIỆC CỦA MỘT TU SĨ

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 19 —

TUẦN III, MÙA VỌNG

Chương 19

CÔNG VIỆC MỘT TU SĨ


Tinh thn tu sĩ
Đời sng mt tu sĩ tt, phi tô đim bng mi nhân đức, sao cho tinh thn bên trong, ăn nhp
được vi điu bbên ngoài.
Đã hn bên trong phi trn ho hơn bên ngoài nhiu mi hp lý, vì Chúa hng nhìn xét ta luôn
và, d
u ở đâu, ta cũng phi tn tình kính cn. Nht là khi ti trước mt Chúa, ta phi trong sch
nh
ư Thiên thn.
H
ng ngày ta phi quyết tâm li và cgng sng cho st sng như nhng ngày ta mi trli.
Ta ph
i thưa Chúa: “Ly Chúa, Chúa Tri con, xin giúp con giữ điu quyết định và vng tâm
ph
ng thChúa; xin giúp con bt đầu làm vic hn hoi thôm nay, vì công vic từ đây vtrước
đều không có gì đáng k”.


Quyết tâm và thc hành
Ta tiến bnhiu hay ít là tùy ở điu ta quyết định,và càng mun tiến bnhiu càng phi thn
tr
ng nhiu.
Người quyết định hn hoi mà đôi lúc còn sa sy, thì người ít quyết định hay quyết định sơ sài, s
sa sy đến đâu!
Có nhi
u cách bỏ điu quyết định. Mà đã bvic phi làm – du là vic nhmy – cũng không
th
không hi được.
Ng
ười công chính quyết định theo ơn Chúa hơn là theo cái khôn ca mình và mưu tính vic gì,
h
cũng tin tưởng nơi Chúa.
Vì “M
ưu sti nhân, thành sti thiên” 17 và “Người đâu ttìm li phi đi”. [18]


Vic thiêng liêng
Nếu vì lý do đạo đức hay vì mưu ích cho người khác mà đôi khi phi bvic làm hng ngày:
vi
c đó sau bkhuyết li không khó lm.
Nh
ưng nếu vì nhàm chán hay vì biếng lười mà b: đó là mt khuyết đim ln và không th
không có hi.
Ta hãy làm h
ết sc có th: du vy ta cũng chưa chc khi sa sy trong nhiu li lm.
V
y lúc nào cũng nên quyết định mt điu rõ rt: nht là quyết định sa nhng khuyết đim nào
có h
i cho đường tiến đức ca ta hơn c.
Ta c
ũng phi xem xét và chnh đốn ctrong ln ngoài, vì chai cùng liên quan đến vic tiến bôï
tinh th
n ca ta.


Xét mình
Không thhi tâm luôn được, ít ra bn hãy hi tâm tng lúc: mi ngày mt ln: tt hơn: sáng và
chi
u.
Sáng d
y hãy quyết tâm, chiu đến xét li cách sinh hot trong ngày: đã nói làm và tưởng nghĩ
nhng gì? Biết đâu trong đó bn đã phm đến Chúa và người khác.
Hãy t
võ trang cho ra dáng mt chiến sĩ dũng cm chiến đấu vi mưu chước ca ác qu.
Hãy hãm tính mê
ăn: và Bn sddàng cm hãn các khuynh chiu khác ca nhc dc.
Đừng bao giờ ở nhưng: hãy đọc, viết, cu nguyn suy gm hay làm mt vic gì hu ích cho mi
ng
ười.
Ri
ng vcông vic chân tay cn suy xét đắn đo nhiu, vì không phi mi người cùng làm vic
nh
ư nhau.


Tchc đời sng tư
Vic nào không phi là vic chung, không nên để lra ngoài. Vic riêng clàm kín đáo chc
ch
n hơn c.
Hãy l
ưu ý đừng biếng lười trong vic chung mà chăm chú trong công vic riêng.
Tuy nhiên, sau khi chu t
t hoàn toàn và trung tín được vic chung, còn gibn có thdùng làm
vi
c riêng tùy theo lòng st sng.
Không ph
i mi ngượi cùng làm mt vic như nhau: có vic hp cho người này có vic hp cho
ng
ười khác hơn.
Công vi
c cũng nên phân theo thi gi: vic này làm trong ngày lhp hơn, vic khác chhp
v
i ngày thường.
Vi
c này cn cho ta khi phi cám dvic khác lúc bình an, thư thái.
Vi
c này hp cho ta lúc su mun, vic khác lúc được ơn Chúa an i.
G
p ngày ltrng, ta nên nhc li vic đạo đức và xin các Thánh cu giúp ta st sng hơn.
Ta hãy quy
ết tâm sng tlnày đến lkhác như thta sp lìa khi thế tc để ti ngày lbt dit.
V
y trong nhng ngày đó, ta phi dn mình cn thn, sng thánh thin hơn, gilut chu đáo hơn,
nh
ư thế là ta sp đi lĩnh nơi Chúa phn thưởng ca công vic ta làm.
N
ếu Chúa chưa ban thưởng, ta hãy tin là ti ta chưa dn mình đủ, ta chưa đáng được vinh dln
lao Chúa s
ban cho ta trong thi hn đã định.
Trong khi ch
ờ đợi ta hãy cdn dp cho sn.
Thánh Luca vi
ết: “Phúc cho người tôi tnào Chúa gp đang thc lúc Ngài đến. Ta bo thc:
Ngài s
ẽ đặt người đó làm qun lý tt ctài sn ca Ngài”. [19]

SUY NIM
Đời sng con người trên mt đất là mt cuc chiến không ngng vi ma qu, vi trn tc, vi
chính mình.
Có ng
ười lánh mình trong vin tu, có người sng gia trn tc… nhưng du ở đâu, phn thng
l
i bao gicũng vbên biết cn trng luôn.
Ch
ai quen trm tĩnh, yêu vng lng, biết gili nói, tư tưởng, cm tình, trung tín làm các vic
t
m thường, người đó mi tránh được cám dđáng ơn tri giúp.
“Ai khinh
điu nh, dn dà ssa sy” Li Đức Chúa Thánh Thn.
L
y Chúa, xin giúp con nhn định được rõ chân giá trca vic làm vì nghĩa vvà vic theo ý
riêng: vi
c nghĩa vchính là nhng sinh tct yếu để di dưỡng tinh thn, còn vic riêng ch
c
a nuôi phụ để thêm hng khi và phn đấu.
L
y Chúa, con đã mt vì nhng ước mun suông, nhng nghĩ mà không làm, nhng ha mà
không gi
. Xin Chúa giúp con đạt được ước mun và thc hin được ý nghĩ vnhân đức.

 

[17] Prov. XVI
[18] Jer. X, 23
[19] Luc. XII 43, 44

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …