Home / Timeline Stories / 1297 Lãnh đạo Ẩn Sĩ sang Lãnh đạo Trí Thức

1297 Lãnh đạo Ẩn Sĩ sang Lãnh đạo Trí Thức

Vào thế kỷ 13, Dòng Cát Minh chủ yếu là một dòng tu ẩn sĩ do các ẩn sĩ làm lãnh đạo. Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Dòng bắt đầu chuyển sang các nhà thần học và học giả. Linh mục Gerard xứ Bologna, tiến sĩ Cát Minh đầu tiên tại Đại học Paris, được bầu làm Tổng quyền năm 1297, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ lãnh đạo của các ẩn sĩ. Nhiều tổng quyền tiếp theo là các nhà thần học và sau khi mãn nhiệm thường lui về làm giám mục giáo phận.

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …