Home / Timeline Stories / Hoàng đế Julianus ra Thánh chỉ cấm các tín đồ Ki-tô giáo được giảng đạo tại xứ Syria

Hoàng đế Julianus ra Thánh chỉ cấm các tín đồ Ki-tô giáo được giảng đạo tại xứ Syria

Julianus đã cải tổ toàn bộ chính phủ, ban bố các chính sách tẩy chay Kitô giáo, ủng hộ những người theo chủ nghĩa ngoại giáo, đặc biệt thuyết Đa thần Tân Plato. Ông xây nhiều đền thờ các thần Rôma. Hoàng đế “ngại” bách hại trực tiếp, nhưng lại ngấm ngầm xúi giục các Kitô hữu và kích thích những người ngoại giáo nổi lên chống Công giáo – đặc biệt là tại Alexandria, Heliopolis, Maiouma, cảng Gaza, Antioch, Arethusa và Cæsarea ở Cappadocia. Năm 362, Hoàng đế Julianus ra Thánh chỉ cấm các tín đồ Ki-tô giáo được giảng đạo tại xứ Syria. Ngoài ra, ông còn thông qua một đạo luật ngăn chặn các Kitô hữu dạy văn học cổ điển Hy Lạp và Latinh. Nó thường được gọi là “Rescript on teacher” của Julianus. [1]

[1] EARLY CHURCH TEXTS. Julian rescript on Christian teachers. Truy cập ngày 25/10/2019 tại https://earlychurchtexts.com/public/julian_rescript_on_christian_teachers.htm

WIKIPEDIA. Julianus (Hoàng đế). Truy cập ngày 21/10/2019 tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Julianus_(ho%C3%A0ng_%C4%91%E1%BA%BF)

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …