Home / Timeline Stories / 1451 Cải tổ lan rộng tại Châu Âu

1451 Cải tổ lan rộng tại Châu Âu

Song song cuộc cải tổ của Tu Đoàn Mantua, Ở tỉnh Hạ Đức , một số tu sĩ, bao gồm John Ubach và John Inguen, xin từ bỏ đặc quyền suốt đời như một phần cam kết với cuộc cải tổ. Tu viện Mors từ ngày thành lập cũng được biết đến là một cộng đoàn cải tổ, bề trên và thành viên của tu viện này đã đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực cải tổ rộng lớn do tổng quyền John Soreth phát động.

Ở tỉnh Thượng Đức, tu viện Heilbronn được thành lập dưới ảnh hưởng cải tổ năm 1451, tiếp tục đóng góp vào sự mở rộng của phong trào cải tổ trong Dòng Cát Minh.

Như vậy, phong trào cải tổ Cát Minh thế kỷ 15 khởi phát từ Ý và lan rộng ra các vùng khác ở châu Âu, với trọng tâm là cải tổ kỷ luật tu viện và tăng cường đời sống chiêm niệm.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …