Home / Timeline Stories / 1226 – 1229 Luật được phê chuẩn và các Đặc Quyền

1226 – 1229 Luật được phê chuẩn và các Đặc Quyền

Suốt thập niên thứ hai của thế kỷ XIII, các ẩn sĩ núi Cát Minh tìm cách để xác lập địa vị pháp lý của họ. Năm 1226, bản “Thể Lệ Sống” của các ẩn sĩ được Đức Giáo Hoàng Hônôriô III phê chuẩn.

Tháng Tư năm 1229, Đức Grêgôriô IX ban hành thêm một số quyết định và trao cho họ thêm một số đặc quyền. Ngày 09 tháng Tư, Đức Thánh Cha đặt ẩn viện trên núi Cát Minh dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh và cho phép cử hành các phụng vụ thánh ở đó trong khuôn khổ nội bộ mỗi khi tình trạng cấm cách xảy ra. Thời bấy giờ, việc bảo trợ của Tòa Thánh bao hàm quyền được thỉnh cầu trực tiếp lên cấp Tòa Thánh và là bước đầu tiên dẫn tới nhiều miễn chuẩn khác.

Ngày 05 tháng Tư, bề trên ẩn viện Núi Cát Minh được ban năng quyền có thể tha vạ cho những người bội giáo ăn năn trở lại, “vì thật khó để có thể liên hệ với Tòa Thánh về những trường hợp như thế từ phía bên kia đại dương”.

Trong sắc lệnh ngày 06 tháng Tư, Đức Grêgôriô cấm ẩn viện sở hữu “nơi chốn hoặc của cải, nhà cửa hoặc trợ cấp”. Quyết định này đôi khi được giải thích như là bước khởi đầu hướng tới thể chế khất thực của nhà Dòng, nhưng thực tế thì nếp sống nghèo khó như thế là bình thường trong các cộng đoàn ẩn tu khác, như cộng đoàn Grandmont chẳng hạn. Trên thực tế, Đức Giáo Hoàng viện dẫn đặc tính chiêm niệm của các ẩn sĩ như một lý do giải thích cho vấn đề tại sao ẩn sĩ không sở hữu tài sản: “Đó là để tránh cho những người lên núi cầu nguyện với Chúa đã rửa chân không bị dính bụi trở lại”. Các đan viện ở Palestine nhận trợ cấp bởi nhiều nguồn khác nhau chủ yếu đến từ Châu Âu. Có lẽ trước đó ẩn viện trên Núi Cát Minh cũng đã từng được hưởng trợ cấp ổn định như thế cho nên mới có chuyện Đức Giáo Hoàng ban bố lệnh ngăn cấm.

Trong cùng tài liệu, Đức Thánh Cha còn chỉ thị rằng bề trên ẩn viện chỉ có thể được phép nhận nhiệm vụ khi nào có sự đồng thuận của đa số anh em (majoris et sanioris partis).

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …