Home / Event / Lectio Divina: Thứ Sáu Tuần Thánh

Lectio Divina: Thứ Sáu Tuần Thánh

Date: Thứ Sáu 29 Tháng Ba, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Bài Thương Khó của Chúa Giêsu theo thánh Gioan

 

Ga 18:1 – 19:42 

1.  Tưởng Niệm trong lời cầu nguyện – Statio

Lạy Chúa xin hãy ngự đến, Ngài là Đấng đổi mới chúng con,

Chúa là vị khách đáng ngưỡng mộ của linh hồn,

Xin Chúa hãy đến cất đi tất cả những gì là của con,

và đổ vào trong con tất cả những gì là của Chúa.

Xin hãy đến, Chúa là của ăn nuôi dưỡng cho mọi ý nghĩ thanh khiết,

Chúa là nguồn mạch của mọi lòng thương xót, là sự tổng hợp của tất cả sự tinh khiết.

Xin hãy đến và đốt đi tất cả những gì trong con là nguyên nhân cản trở con không thể thuộc về Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến,

Đấng luôn hiện hữu cùng với Chúa Cha và Tân Lang,

và ngự trên các cô dâu của Tân Lang.

(Thánh Maria Mađalêna thành Pazzi, dòng Cát Minh, trích trong La Probatione ii, 193-194)

2.  Đọc Lời Chúa trong tinh thần cầu nguyện – Lectio  

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan: 

18:1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi với các môn đệ sang qua suối Xê-rông, ở đó có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ.  2 Giuđa, tên phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. 3 Nên Giuđa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và Biệt Phái cấp cho, nó đến đây với đèn đuốc và khí giới.  4 Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho mình, nên Người tiến ra và hỏi chúng:  “Các người tìm ai?”  5 Chúng thưa lại:  “Giêsu Nagiarét.”   Chúa Giêsu bảo:  “Ta đây.”  Giuđa là kẻ định nộp Người cũng đứng đó với bọn chúng.  6 Nhưng khi Người vừa nói:  “Ta đây,” bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. 7 Người lại hỏi chúng:  “Các ngươi tìm ai?”  Chúng thưa:  “Giêsu Nagiarét.”  8 Chúa Giêsu đáp lại:  “Ta đã bảo các ngươi rằng Ta đây!  Vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi.”  9 Như thế là trọn lời đã nói:  “Con chẳng để mất một người nào trong những kẻ Cha đã giao phó cho Con.”  10 Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải.  Đầy tớ ấy tên là Mancô.  11 Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng:  “Hãy xỏ gươm vào bao, Chén Cha Ta đã trao lẽ nào Ta không uống?”

12 Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do Thái bắt Chúa Giêsu trói lại, 13 và điệu Người đến nhà ông Anna trước, vì ông ta là nhạc phụ của Caipha đương làm thượng tế năm ấy.  14 Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do Thái:  “Để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn.”

15 Còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu.  Môn đệ sau này quen vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế, 16 còn Phêrô đứng lại ngoài cửa.  Vì thế, môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào.  17 Cô nữ tì gác cửa liền bảo Phêrô:  “Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?”  Ông đáp:  “Không phải tôi đâu.”  18 Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh, Phêrô cũng đứng sưởi với họ.

19 Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của Người.  20 Chúa Giêsu đáp:  “Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong Đền Thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp; tôi không nói chi thầm lén cả.  21 Tại sao ông lại hỏi tôi?  Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy.  Họ đã quá rõ điều tôi nói.”  22 Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói:  “Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?”  23 Chúa Giêsu đáp:  “Nếu Ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó, mà nếu Ta nói phải thì tại sao lại đánh Ta?”  24 Rồi Anna cho giải Người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Caipha.

25 Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi.  Họ lại bảo ông:  “Có phải ông cũng là môn đệ người đó không?”  Ông chối và nói:  “Không phải tôi đâu.”  26 Một tên thủ hạ của vị thượng tế có họ với người bị Phêrô chém đứt tai cãi lại rằng:  “Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao?”  27 Phêrô lại chối nữa, và ngay lúc đó gà liền gáy.

28 Bấy giờ họ điệu Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến Pháp Đình.  Lúc đó tảng sáng và họ không vào Pháp Đình để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn lễ Vượt Qua.  29 Lúc ấy Philatô ra ngoài gặp họ và nói:  “Các ngươi tố cáo người này về điều gì?”  30 Họ đáp:  “Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan.”  31 Philatô bảo họ:  “Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông.”  Nhưng người Do Thái đáp lại:  “Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả.”  32 Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước:  Người sẽ phải chết cách nào.

33 Bấy giờ Philatô trở vào Pháp Đình gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi:  “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”  34 Chúa Giêsu đáp:  “Quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với quan về tôi?”  35 Philatô đáp:  “Ta đâu phải là người Do Thái.  Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta, ông đã làm gì?”  36 Chúa Giêsu đáp:  “Nước tôi không thuộc về thế gian này.  Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này.”  37 Philatô lại hỏi:  “Vậy ông là vua ư?”  Chúa Giêsu đáp:  “Quan nói đúng: Tôi là Vua.  Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý.  Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.”  38 Philatô bảo Người:  “Chân lý là cái gì?”  Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ:  “Ta không thấy nơi người này có lý do để khép án.  39 Nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ Vượt Qua.  Vậy các ngươi muốn ta phóng thích Vua Do Thái cho các ngươi chăng?”  40 Họ liền la lên:  “Không phải tên đó, nhưng là Baraba.”  Baraba là một tên cướp.

19:1 Bấy giờ Philatô truyền đem Chúa Giêsu đi mà đánh đòn Người.  2 Binh sĩ kết một triều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu Người và chúng mặc cho Người một áo choàng đỏ.  3 Rồi chúng đến gần Người và nói:  “Tâu Vua Do Thái!” và vả mặt Người.  4 Philatô lại ra ngoài và nói:  “Đây ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án.”  5 Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ.  Philatô bảo họ:  “Này là Người.”  6 Vừa thấy Người, các thượng tế và vệ binh liền la to:  “Đóng đinh nó vào thập giá!  Đóng đinh nó vào thập giá!”   Philatô bảo họ:  “Đấy các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá, phần ta, ta không thấy lý do nào kết tội ông.”  7 Người Do Thái đáp lại:  “Chúng tôi đã có luật và theo luật đó nó phải chết, vì nó tự xưng là Con Thiên Chúa.”

8 Nghe lời đó Philatô càng hoảng sợ hơn.  9 Ông trở vào Pháp Đình và nói với Chúa Giêsu:  “Ông ở đâu đến?”  Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào.  10 Bấy giờ Philatô bảo Người:  “Ông không nói với ta ư?  Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao?”  11 Chúa Giêsu đáp:  “Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho, vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan, mắc tội nặng hơn.”

12 Từ lúc đó Philatô tìm cách tha Người.  Nhưng người Do Thái la lên:  “Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Xê-da, vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Xê-sa.”  13 Philatô vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giêsu ra ngoài rồi ông lên ngồi tòa xử, nơi gọi là Nền Đá, tiếng Do Thái gọi là Gabbatha.  14 Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu ngày chuẩn bị Lễ Vượt Qua.  Philatô bảo dân:  “Đây là vua các ngươi.”  15 Nhưng họ càng la to:  “Giết đi! Đóng đinh nó đi.”  Philatô nói:  “Ta đóng đinh vua các ngươi ư?”  Các thượng tế đáp:  “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xê-sa.”  16 Bấy giờ quan giao Người cho họ đem đi đóng đinh. Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi.

17 Và chính Người vác thập giá đến nơi kia gọi là Núi Sọ, tiến Do Thái gọi là Gôngôtha.  18 Ở đó họ đóng đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác nữa: mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa.  19 Philatô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá; bảng mang những hàng chữ này:  “Giêsu Nagiarét, vua dân Do Thái.”  20 Nhiều người Do Thái đọc được bảng đó, vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng thì viết bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp, và La Tinh.  21 Vì thế các thượng tế đến thưa với Philatô:  “Xin đừng viết ‘Vua dân Do Thái,’ nhưng nên viết, ‘người này đã nói: Ta là Vua dân Do Thái.’”  22 Philatô đáp:  “Điều ta đã viết là đã viết.”

23 Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi thì họ lấy áo Người chia làm bốn phần cho mỗi người một phần, còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới.  24 Họ bảo nhau:  “Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy.”  Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh:  “Chúng đã chia nhau các áo Ta và đã rút thăm áo dài của Ta.”  Chính quân lính đã làm điều đó.

25 Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna.  26 Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng:  “Hỡi Bà, này là con Bà.” 27 Rồi Người lại nói với môn đệ:  “Này là Mẹ con.”  Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình.

28 Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa nói:  “Ta khát.”  29 Ở đó có một bình đầy dấm.  Họ liền lấy miếng bọt biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người.  30 Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói:  “Mọi sự đã hoàn tất”; và Người gục đầu xuống trú hơi thở cuối cùng.

31 Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ, để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sabát – vì ngày Sabát là ngày đại lễ – nên người Do Thái xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống.  32 Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với Người.  33 Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy Người đã chết, nên không đánh dập ống chân Người nữa; 34 tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người; tức thì máu cùng nước chảy ra.

35 Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng – mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật – để cho các người cũng tin nữa.  36 Những sự này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh:  “Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của Người.” 37 Lời Kinh Thánh khác rằng:  “Họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu qua.”

38 Sau đó, Giuse người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu – nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái – xin Philatô cho phép cất xác Chúa Giêsu.  39 Nicôđêmô cũng đến – ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm – ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương.  40 Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khám liệm người Do Thái.  41 Ở nơi Chúa chịu đóng đinh có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai.  42 Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.

3.  Suy gẫm Lời Chúa – Meditatio

3.1  Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

–  Chúa Giêsu làm chủ số phận của Người

Tôi muốn đề nghị chúng ta suy gẫm trong tinh thần của Đức Maria, tại chân thập giá của Chúa Giêsu.  Bà, người phụ nữ can trường đã hiểu được ý nghĩa đầy đủ sự kiện này của Cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa, sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn chiêm niệm về thập giá (Ga 19:25-27).  Chúng ta đang đọc chương 19 của Tin Mừng theo thánh Gioan, bắt đầu với cảnh đánh đập và mão gai.  Philatô trình diện “Giêsu Nagiarét, vua dân Do Thái” trước các thượng tế và vệ binh là những kẻ đòi đóng đinh Chúa vào thập giá (Ga 19:6).  Việc này bắt đầu cho Chúa Giêsu trên đường thập giá hướng về đồi Gôngôtha, nơi Người sẽ bị đóng đinh.  Trong câu chuyện cuộc Thương Khó theo thánh Gioan, Chúa Giêsu tỏ cho thấy Người là Chúa và làm chủ được tất cả những gì đang xảy ra cho Người.  Bản văn của Gioan chứa đầy đủ những nhóm chữ chỉ về sự kiện thần học này, rằng Chúa Giêsu dâng hiến mạng sống của mình. Chúa cam chịu một cách tích cực, không thụ động, chịu đựng các diễn tiến của Cuộc Thương Khó.  Sau đây chỉ là một số các thí dụ để nhấn mạnh đến một số câu và lời nói.  Người đọc có thể tìm thấy những thí dụ khác:

Biết rõ tất cả những việc sắp xảy đến cho Người, Chúa Giêsu đã tiến tới và nói:  “Các ngươi tìm ai?”  Chúng thưa lại:  “Giêsu Nagiarét.”  Chúa Giêsu bảo:  “Ta đây.”  Bấy giờ Giuđa, tên phản bội, cũng đang đứng đó với bọn chúng.  Khi Chúa Giêsu vừa nói với chúng “Ta đây” thì bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất.  Chúa hỏi chúng lần thứ hai:  “Các ngươi tìm ai?”  Chúng đáp:  “Giêsu Nagiarét.”  Chúa Giêsu trả lời:  “Ta đã bảo các ngươi rằng Ta đây.  Nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi.”  Như thế là trọn lời Người đã nói:  “Con chẳng để mất người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con” (Ga 18:4-9).

Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo choàng đỏ” (Ga 19:5), Chúa Giêsu đáp lại:  “Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho.”  (Ga 19:11)

Trên thập giá cũng vậy, Chúa Giêsu giữ phần tích cực trong cái chết của Người.  Chúa không để cho mình bị giết như những tên trộm bị đánh gẫy ống chân (Ga 19:31-33), nhưng Người tự trút linh hồn (Ga 19:30).  Các chi tiết được kể lại bởi Tác Giả Phúc Âm rất là quan trọng:  Nhìn thấy Mẹ Người và bên cạnh có người môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng:  “Hỡi Bà, này là con Bà.”  Rồi Người lại nói với môn đệ:  “Này là Mẹ con” (Ga 19:26-27).  Những lời đơn giản này của Chúa Giêsu chịu sức nặng của sự mặc khải, những lời tỏ lộ cho chúng ta biết ý nguyện của Người:  “Đây là con Bà” (câu 26); “Đây là Mẹ con” (câu 27).  Những lời này cũng nhắc lại những lời được công bố bởi Philatô trên Nền Đá:  “Đây là vua các ngươi” (Ga 19:5).  Với những lời ngày, Chúa Giêsu trên thập giá, ngai của Người, tỏ lộ ước nguyện và tình yêu của Người vì chúng ta.  Người là Chiên Thiên Chúa, vị mục tử đã dâng hiến mạng sống mình cho đoàn chiên của Người.  Vào lúc ấy, trên cây thập giá, Người đã khai sinh Giáo Hội, được đại diện bởi Mẹ Maria, chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clopas và bà Maria Mađalêna cùng với người môn đệ Chúa yêu (Ga 19:25).

–  Những người môn đệ trung thành và được Chúa yêu

Sách Tin Mừng thứ tư chỉ rõ rằng các môn đệ này “đứng gần thập giá” (Ga 19:25-26).  Chi tiết này có một ý nghĩa sâu sắc.  Chỉ có Tin Mừng thứ tư cho chúng ta biết rằng năm người này đứng gần thập giá.  Các tác giả Phúc Âm khác không nói như thế.  Thí dụ, Luca cho biết rằng tất cả những người quen biết Chúa theo dõi những sự việc từ đàng xa (Lc 23:49).  Mátthêu cũng nói rằng nhiều phụ nữ đi theo Chúa Giêsu từ Galilêa để giúp đỡ Người.  Nhưng giờ đây họ theo Người từ đàng xa (Mt 27:55-56).  Giống như Mátthêu, Máccô cho chúng ta biết tên những người đã đi theo Chúa Giêsu cho đến lúc chết từ xa xa (Mc 15:40-41).  Như thế chỉ có quyển Tin Mừng thứ tư cho biết mẹ của Chúa Giêsu và các người phụ nữ khác cùng với môn đệ Chúa yêu “đã đứng gần thập giá.”  Họ đứng đó như những bầy tôi trước quân vương của họ.  Họ có mặt một cách dũng cảm vào lúc mà Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19:30).  Thân mẫu của Chúa Giêsu có mặt vào giờ khắc cuối cùng “đã đến”.  Giờ khắc đó đã được báo trước tại lễ cưới Cana (Ga 2:1 và các câu tiếp theo).  Sách Tin Mừng thứ tư sau đó đã nhận xét rằng “mẹ Chúa Giêsu cũng ở đó” (Ga 2:1).  Do đó, người mà vẫn luôn trung thành với Chúa trong số phận của Ngài, người ấy phải là người môn đệ Chúa yêu.  Thánh Sử cho người môn đệ này ẩn danh để mỗi người chúng ta có thể thấy mình được phản chiếu trong người đã biết về các mầu nhiệm của Chúa, người đã tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly (Ga 13:25).

3.1.1  Một vài câu hỏi  và gợi ý để hướng dẫn việc suy niệm và thực hành của chúng ta

  • Hãy đọc lại bài Tin Mừng lần nữa và tìm trong Kinh Thánh những đoạn được đề cập trong chìa khóa dẫn đến bài đọc.  Hãy tìm các văn bản tương đương khác để có thể giúp chúng ta lắng đọng sâu hơn vào trong đoạn Tin Mừng được trình bày cho việc suy niệm của chúng ta.
  • Trong tinh thần, và với sự giúp đỡ của bài đọc trong cầu nguyện của Tin Mừng theo thánh Gioan, hãy thăm viếng các địa điểm của cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, hãy dừng lại trên đồi Can-vê để chứng kiến với Đức Maria và người môn đệ Chúa yêu các sự kiện của cuộc Thương Khó.
  • Điều gì đã đánh động bạn nhất?
  • Bạn có những cảm giác gì khi đọc câu chuyện của Bài Thương Khó?
  • Dữ kiện Chúa Giêsu đã tích cực chấp nhận sự thương khó của Người có ý nghĩa gì đối với bạn?

4.  Cầu Nguyện – Oratio

Lạy Đấng Khôn Ngoan Muôn Đời, Tốt Lành Vô Biên, Chân Lý Khôn Tả, Đấng thấu suốt lòng người, lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, xin giúp chúng con hiểu được rằng Chúa có thể làm, biết và muốn!

Lạy Chiên Thiên Chúa Yêu Thương và Rỉ Máu, Chúa Kitô chịu đóng đinh vào thập giá, xin hãy thực hiện trong chúng con những lời Chúa đã nói:  “Ai theo Ta, sẽ không phải bước trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8:12).  Lạy Đấng sự sáng hoàn hảo, từ Người mà tất cả ánh sáng được tiếp tục!  Lạy Đấng vì Người mà ánh sáng được tạo thành, không có Người tất cả chỉ là bóng tối và với Người tất cả là ánh sáng.  Xin thắp sáng lên, thắp lên, sáng lên!  Xin Chúa hãy ngự vào tất cả các tác giả và cộng tác viên mà Chúa đã chọn trong công việc đổi mới này.  Lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu yêu thương, Chúa Giêsu, xin hãy biến đổi chúng con và làm cho chúng con tuân theo ý Chúa.  Lạy Đấng Khôn Ngoan Tự Hữu, Ngôi Lời Hằng Sống, Đấng Chân Lý dịu dàng, Tình Yêu yên lặng, lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu yêu thương!

(Thánh Maria Mađalêna thành Pazzi, dòng Cát Minh, trích trong Sự Canh Tân của Giáo Hội, trang 90-91)

5.  Chiêm Niệm – Contemplatio  

Hãy lặp lại thường xuyên và chậm rãi những lời này của Chúa Giêsu khi Người đã dâng hiến mạng sống mình:

“Lạy Cha, Con xin phó linh hồn Con trong tay Cha”

 

Check Also

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (Ga 20:1-9)

Date: Time: - “Ngày đầu tuần…. khi trời còn tối” Dẫn nhập Phục Sinh là …