Home / Event / Lectio Divina: Gioan 1:19-28

Lectio Divina: Gioan 1:19-28

Thứ Bảy 2 Tháng Một, 2021

Mùa Giáng Sinh 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Cha toàn năng,

Chúa đã sai Con Chúa là Đức Giêsu Kitô

Đến mang lại ánh sáng mới của ơn cứu độ cho thế gian.

Nguyện xin Người soi sáng chúng con với vẻ rạng rỡ của Chúa,

Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

2.  Tin Mừng theo thánh Gioan 1:19-28

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do Thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông:  “Ông là ai?” 

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng:  “Tôi không phải là Đấng Kitô”.  Họ liền hỏi:  “Như vậy là thế nào?  Ông có phải là Êlia chăng?”  Gioan trả lời:  “Tôi không phải là Êlia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” – Gioan đáp:  “Không phải”.  Họ liền bảo:  “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi.  Ông tự xưng là ai?”  Gioan đáp:  “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa:  Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.  Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm Biệt Phái.  Họ hỏi Gioan rằng:  “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Êlia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” 

Gioan trả lời:  “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết.  Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.  Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

3.  Suy Niệm 

  Bài Tin Mừng hôm nay nói về lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả.  Người Do Thái đã sai “các vị tư tế và các thầy Lêvi” đến để chất vấn ông.  Trong cùng một cách, vài năm sau đó, họ đã sai người đến để kiểm soát các hoạt động của Đức Giêsu (Mc 3:22).  Có một sự tương đồng rất lớn giữa phản ứng của dân Do Thái đối với Chúa Giêsu và những câu hỏi mà nhà đương cuộc đã hỏi ông Gioan.  Chúa Giêsu hỏi các Môn Đệ:  “Người ta nói Thầy là ai?”  Các ông đáp:  “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó” (xem Mc 8:27-28).  Nhà cầm quyền đã hỏi cùng câu hỏi với Chúa Giêsu:  “Ông có phải là Đấng Kitô, hay là Êlia, hay là một đấng tiên tri nào khác?”  Ông Gioan Tẩy Giả trả lời bằng cách trích dẫn lời Ngôn Sứ Isaia:  “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa:  Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi”.  Ba sách Tin Mừng kia cũng có điều khẳng định tương tự về ông Gioan:  ông không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng ông đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế sắp đến (xem Mc 1:3; Mt 3:3; Lc 3:4).  Bốn sách Tin Mừng chú trọng rất nhiều đến hoạt động và lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả.  Đâu là lý do mà các sách ấy nhấn mạnh quá nhiều khi nói rằng ông Gioan không phải là Đấng Cứu Thế?

  Ông Gioan Tẩy Giả đã bị vua Hêrôđê xử tử vào khoảng năm 30.  Nhưng cho đến cuối thế kỷ thứ nhất, lúc mà sách Tin Mừng Thứ Tư được viết, ông Gioan tiếp tục được coi là một nhà lãnh đạo trong số những người Do Thái.  Và cũng sau khi ông chết đi, kỷ niệm về ông Gioan tiếp tục có ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống đức tin của người ta.  Ông được xem như là một ngôn sứ (Mc 11:32).  Ông là vị tiên tri khả kính xuất hiện sau nhiều thế kỷ vắng bóng các tiên tri.  Nhiều người coi ông là Đấng Cứu Thế.  Vào thập niên 50, thánh Phaolô đi ngang qua thành Êphêsô, tại miền Tiểu Á, ông đã gặp nhóm người đã được lãnh phép rửa của ông Gioan (xem Cv 19:1-4).  Bởi vì điều này, thật là quan trọng để truyền bá lời chứng của chính ông Gioan Tẩy Giả nói rằng ông không phải là Đấng Cứu Thế và thay vào đó lại chỉ ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.  Và do đó, bản thân ông Gioan đã đóng góp hữu hiệu hơn vào việc truyền bá Tin Mừng của Chúa Giêsu.

  “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Êlia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”  Câu trả lời của ông Gioan là một lời khẳng định khác mà trong đó ông chỉ ra rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế:  “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết.  Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.  Và không lâu sau đó (Ga 1:33), ông Gioan đề cập đến những lời tiên tri đã nói về việc tràn đầy Thần Khí Chúa trong thời Đấng Cứu Thế:  “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (xem Is 11:1-9; Êd 36:25-27; Ge 3:1-2).  

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

*  Trong cuộc sống của bạn, bạn đã có một Gioan Tẩy Giả dọn đường trong bạn để nhận lãnh Chúa Giêsu chưa?

*  Gioan là một người khiêm nhường.  Ông đã không cố làm cho mình thành cao trọng hơn con người ông.  Trong thực tế:  Bạn có đã là một Gioan Tẩy Giả cho ai đó chưa?

5.  Cầu nguyện

Toàn cõi đất này đã xem thấy

Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,

Mừng vui lên, reo hò đàn hát!

(Tv 98:3-4)

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …